с

Глас

Значење на с:

1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, забновенечна според местото на образување, фрикативна според начинот на образување.

2. Дваесет и втората буква од азбуката со која се обележува гласот с.

Оригинални податоци:

с, 1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, забновенечна според местото на образување, фрикативна според начинот на образување. 2. Дваесет и втората буква од азбуката со која се обележува гласот с.