ш

Глас

Значење на ш:

1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, венечна според местото на образување, теснинска (струјна) според начинот на образување.

2. Триесет и првата буква од азбуката со која се обележува гласот ш.

Фразеолошки израз / поговорка:

Од А до Ш – од почеток до крај, сѐ. Ш категорија – нешто најнеквалитетно.

Оригинални податоци:

ш, 1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, венечна според местото на образување, теснинска (струјна) според начинот на образување. 2. Триесет и првата буква од азбуката со која се обележува гласот ш. ◊ Од А до Ш – од почеток до крај, сѐ. Ш категорија – нешто најнеквалитетно.