слога 2

Именка, женски род

Дијалектен збор.

Значење на слога:

Наредени дрва покрај ѕид; камара.

Множина: слогови.

Оригинални податоци:

слога2, мн. слогови ж. (дијал.) Наредени дрва покрај ѕид; камара.