т

Глас

Значење на т:

1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, забновенечна според местото на образување, избувлива според начинот на образување.

2. Дваесет и трета буква од азбуката со која се обележува гласот т.

3. а) т – скратеница за мерната единица тон. б) т. – скратеница за точка.

Оригинални податоци:

т, 1. Глас, безвучна согласка во македонскиот стандарден јазик, забновенечна според местото на образување, избувлива според начинот на образување. 2. Дваесет и трета буква од азбуката со која се обележува гласот т. 3. а) т – скратеница за мерната единица тон. б) т. – скратеница за точка.