таа 2

Заменка

Значење на таа:

Показна заменка за женски род еднина. а) Укажува на поим (лице, предмет) што е во непосредна близина на говорителот. Донеси ми ја таа книга да ја прочитам. б) Укажува на нешто што е веќе споменато, кажано од говорителот. Таа година беше надојдено езерото.

Оригинални податоци:

таа2 зам. Показна заменка за женски род еднина. а) Укажува на поим (лице, предмет) што е во непосредна близина на говорителот. Донеси ми ја таа книга да ја прочитам. б) Укажува на нешто што е веќе споменато, кажано од говорителот. Таа година беше надојдено езерото.