табиетлија

Придавка

Разговорен збор, израз.

Неменлив по род.

Значење на табиетлија:

1. Што има добар карактер, што има цврст карактер.

2. Што се одликува со специфичен, посебен карактер.

Множина: табиетлии.

Оригинални податоци:

табиетлија, мн. табиетлии немен. по род прид. (разг.) 1. Што има добар карактер, што има цврст карактер. 2. Што се одликува со специфичен, посебен карактер.