три

Број

Значење на три:

1. Основен број поголем за една единица од два; се бележи со бројката 3. Три стола. Три ќерки. Три килограми. Три месеци. Во три часот. Трите деца на сестра ми.

2. Означува приближна вредност во спој со броевите: четири, четиринаесет, четириесет, четиристотини итн.; три-четири, три-четиринаесет, три-четириесет, три-четиристотини. Три-четири јаболка. Три-четиринаесет дена.

Членувана форма: трите.

Фразеолошки израз / поговорка:

Се прави на три и пол – се преправа дека не видел, дека не знае. Секое чудо за три дена – (посл.) ќе помине, ќе се заборави.

Оригинални податоци:

три, трите бр. 1. Основен број поголем за една единица од два; се бележи со бројката 3. Три стола. Три ќерки. Три килограми. Три месеци. Во три часот. Трите деца на сестра ми. 2. Означува приближна вредност во спој со броевите: четири, четиринаесет, четириесет, четиристотини итн.; три-четири, три-четиринаесет, три-четириесет, три-четиристотини. Три-четири јаболка. Три-четиринаесет дена. ◊ Се прави на три и пол – се преправа дека не видел, дека не знае. Секое чудо за три дена – (посл.) ќе помине, ќе се заборави.