в 1

Глас

Оригинални податоци:

в1, 1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена според местото на образување, фрикативна според начинот на образување. 2. Трета буква од азбуката со која се обележува гласот в. Ова в не е исто со другите. 3. При набројување со значење трето. Во членот 5, под точка в) од Законот за образование. 4. Скратеница за: а) В – волумен, волт б) в. – види, век, весник.