з

Глас

Значење на з:

1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена според местото на образување, фрикативна според начинот на образување.

2. Деветта буква од азбуката со која се обележува гласот з.

Оригинални податоци:

з, 1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена според местото на образување, фрикативна според начинот на образување. 2. Деветта буква од азбуката со која се обележува гласот з.