за-

Претставка

Значење на за-:

Претставка/префикс за образување глаголи со следниве значења:

Оригинални податоци:

за-, Претставка/префикс за образување глаголи со следниве значења: 1. Почеток на дејство: заплива, заниша, заоди, задроби, задлаби. 2. Крај на дејството: задави, загуби, задоволи, зарази, заљуби. 3. Површно дејство, во мала мера: затрие, замие, замачка, замазни, забели. 4. Дејство во или околу просторот: забива, завитка, затрупа, замаскира, замота. 5. Дејство со посилен интензитет: се зазборува, се заседи, се запие, се закашла.