ж

Глас

Значење на ж:

1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, венечна според местото на образување, фрикативна според начинот на образување.

2. Осма буква од азбуката со која се обележува гласот

Оригинални податоци:

ж, 1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, венечна според местото на образување, фрикативна според начинот на образување. 2. Осма буква од азбуката со која се обележува гласот ж.