Резултати за пребарувањето: префикс

префикс | м.

Јазичен елемент што се додава на почетокот на зборот и со него образува нов збор.

префикси

Зборот е поврзан со:

префиксира | св. и несв.

Додаде, додава елемент како префикс на збор.

префиксиран | прид.

Што има префикс. Префиксиран глагол. Префиксирани форми.

префиксирање | глаг. им. ср.

Зборот е поврзан со:

префиксираат

Зборот е поврзан со:

префиксирајќи

Зборот е поврзан со:

префиксираниот

Зборот е поврзан со: