ак.

акузатив

АК

Административна канцеларија; Авионска компанија; Агрокомбинат

акад.

академик

АКРМ

Адвокатска комора на Република Македонија

АКУД

Академско културно уметничко друштво

алб.

албански

АМ

Архив на Македонија

АМД

Авто-мото друштво

АМС

Агенција за млади и спорт

АМСМ

Авто-мото сојуз на Македонија

анат.

анатомија

а.н.в.

апсолутна надморска висина

англ.

англиски

АНОК

Акционен народноослободителен комитет

аор.

аорисна форма

АОР

Агенција за обнова и развој; Академија за образовен развој

АП

автобуско претпријатие

АПЕМ

Асоцијација на приватни електронски медиуми

АПМНАМ

Асоцијација на печатени медиуми и новински агенции на Македонија

АПНА

Асоцијација на приватни новински агенции (APNA: Association of Private News Agencies)

АППРМ

Агенција за поддршка на претприемништво на Република Македонија

АПРЗ

Агенција за поттикнување и развој на земјоделството

АПРМ

Агенција за приватизација на Република Македонија

ар.

арапски

АР

Агенција за разузнавање