ја

Заменка

Спореди: неа.

Значење на ја:

Кратка форма за директен објект од личната заменка таа, онаа; се употребува сама или заедно со долгата форма неа ја; Ја праша ли? Неа да ја прашаш.

Последна промена: 11.05.2021 14:21

Оригинални податоци:

ја, зам. Кратка форма за директен објект од личната заменка таа, онаа; се употребува сама или заедно со долгата форма неа ја; сп. неа. Ја праша ли? Неа да ја прашаш.