консуматор

Именка, машки род

Спореди: консумент.

Значење на консуматор:

Потрошувач, купувач на стока; Консуматори на вино.

Множина: консуматори.

Последна промена: 11.05.2021 14:23

Оригинални податоци:

консуматор, мн. консуматори м. Потрошувач, купувач на стока; сп. консумент. Консуматори на вино.