мавне 2

Глагол, свршен

Спореди: мавта.

Значење на мавне:

Направи еднократно движење со рака или со нешто;

Коњугација: (ќе) мавнеа , (ќе) мавнев , (ќе) мавнел, мавнаа , мавнав , мавнал , мавнат , мавнат , мавнете , мавни .

Изведени зборови:

  • се ~ мавне, Се истави, го снема. Детето се мавна од собата и излезе надвор.

Оригинални податоци:

мавне2, мавнат; мавни, мавнете; мавнав, мавнаа; мавнал, мавнат; (ќе) мавнев, (ќе) мавнеа; (ќе) мавнел св. Направи еднократно движење со рака или со нешто; сп. мавта 1 и 2. ● се ~ Се истави, го снема. Детето се мавна од собата и излезе надвор.