обагри

Глагол, свршен

Поетски збор.

Спореди: багри.

Значење на обагри:

Обои со црвеникава, румена боја; Крвта му ја обагри кошулата.

Коњугација: обаграт.

Оригинални податоци:

обагри, обаграт св. (поет.) Обои со црвеникава, румена боја; сп. багри. Крвта му ја обагри кошулата.