в 2

Предлог

Спореди: во.

Значење на в:

1. Глас, звучна согласка во македонскиот стандарден јазик, уснена според местото на образување, фрикативна според начинот на образување.

2. Трета буква од азбуката со која се обележува гласот Ова в не е исто со другите.

3. При набројување со значење трето. Во членот 5, под точка в) од Законот за образование.

4. Скратеница за: а) В – волумен, волт б) – види, век, весник.

Оригинални податоци:

в2, пред. сп. во.