ваа

Заменка

Дијалектен збор.

Види: оваа.

Значење на ваа:

Показна заменка за трето лице еднина, женски род.

Оригинални податоци:

ваа, зам. (дијал.) Показна заменка за трето лице еднина, женски род. в. оваа.