жабјак

Именка, машки род

Спореди: жабурнак.

Множина: жабјаци.

Оригинални податоци:

жабјак, мн. жабјаци м. сп. жабурнак.