зулумџија

Именка, женски род

Архаизам.

Спореди: зулумќар.

Значење на зулумџија:

Тие зулумџии не почитуваат никаков закон.

Множина: зулумџии.

Оригинални податоци:

зулумџија, мн. зулумџии ж. (арх.) сп. зулумќар. Тие зулумџии не почитуваат никаков закон.