Резултати за пребарувањето: зев

зев | м.

Рефлексен грч на виличните мускули проследен со широко отворање на устата; проѕевка.

зева | несв.

розев | прид.

зевот

Зборот е поврзан со:

зевови

Зборот е поврзан со:

зеваат

Зборот е поврзан со:

зевзек | м.

(разг.) Тој што се шегува; шегобиец, ѓаволест човек.

везев

Зборот е поврзан со:

зевзеци

Зборот е поврзан со:

млазеви

Зборот е поврзан со: