туџар | м.

Трговец.

туш 1 | м.

Вид црно мастило за цртање. Туш и перодршка. Два цртежа со туш.

туш 2 | м.

Направа со многу ситни дупчиња што ја распрснува водата за полевање на телото при капење. Се капеа под туш.

туш 3 | м.

Краток церемонијален звук на труба.

туше | ср.

Зададен удар во мечување.

туши | несв.

Пушта воздух, издишува. Туши ја гумата од велосипедот, многу е напумпана.

тушира 1 | св. и несв.

Искапе, капе со туш. Мајката навечер го тушира детето.

тушира 2 | св. и несв.

Нацрта, црта или наслика, слика со туш. Неговиот другар тушира најдобро во класот.