Мавританија | ж.

Држава во Африка.

Маврициус | м.

Држава во Африка.

Маврово | ср.

Село во Западна Македонја.

Мавровско Езеро | ср.

Вештачко езеро во Македонија.

мавта | несв.

Прави движења со раката во знак на поздрав. Кога го испраќаше, му мавташе сè додека не ѝ се изгуби од видот.

мавче | ср.

маг | м.

Волшебник, маѓепсник.

магаза | ж.

магацин_1

магазин | м.

магацин_1