набабри | св.

Нарасне, се прошири, се исполни со сок, влага и сл. Набабреа капините и рибизлите. Набабре зрелото грозје. Штиците набабреле.

набавен | прид.

Што набавува, што е задолжен да набавува. Набавна служба. Набавно одделение.

набави | св.

Снабди што е потребно. Набавив доволно храна. Набавил резервни делови за колата.

набавка | ж.

Набавување.

набавта | св.

Натрупа, нагнете, наака.

набавтана | прил.

Без многу размислување, насреќа, потамина. Набавтана погоди.

набавувач | м.

Тој што набавува.

набае | св.

Забае доволно.

набања се | св.

Се избања во доволна мера.

набара | св.

Напипа, со пипање најде нешто. Во визбата потамина набара стари чевли.