таа 1

Заменка

Спореди: ја, неа, нејзе.

Значење на таа:

Лична заменка за трето лице еднина, женски род; го означува лицето или предметот за којшто се зборува; Таа застана изненадено.

Оригинални податоци:

таа1, сп. нејзе, нејзе ѝ, ѝ; неа, неа ја, ја зам. Лична заменка за трето лице еднина, женски род; го означува лицето или предметот за којшто се зборува; сп. тој. Таа застана изненадено.