ѕун | м.

Метален ѕун на ѕвончето. Се изгуби ѕунот на клопотарецот.

ѕуни | несв.

Издава висок продолжен звук на метал или на стакло и сл.; ѕвони. Ѕунат црковните камбани. Ѕуни стаклото од малото прозорче. Ѕунат празните чаши.

ѕуница | ж.

(дијал.) виножито, божилак.

ѕунлив | прид.

Што ѕуни, што има својство да ѕуни; Убав, ѕунлив глас. Ѕунливо стакло.

ѕури | несв.

Несвесно гледа во нешто; упорно, без престан гледа во нешто. Старицата ѕуреше во жарта, а мислеше на синот. Седнат под мостот ѕуреше во реката.