Хаваи | и.

Архипелаг и сојузна држава на САД во Тихиот Океан.

Хавана | ж.

Главен град на Куба.

хаварија | ж.

Оштетување, дефект на направа или објект (машина, авион, брод, хала, погон).

Хаг | м.

Град, административен центар на Холандија.

хагиограф | м.

Тој што пишува хагиографии.

хагиографија | ж.

Животопис на светец.

Хадсонов Залив | м.

Залив на северниот брег од Канада.

Хазар | м.

Припадник на средновековен народ во Азија.

хазард | м.

Игра на среќа, коцка; комар2.

хазарден | прид.

Што се однесува на хазард.