табаклак | м.

Кожарски занает, кожарство.

табан 1 | м.

Долната страна на стапалото со која се гази. Брзаме со босите табани по патот.

табан 2 | м.

Дебела, голема греда.

табана | ж.

Кожарска работилница.

табарина | ж.

Вид долга гуна.

табела | ж.

а) Прегледен список, приказ на податоци претставен графички обично во хоризонтални и вертикални колони, редови. б) Во спортот – приказ на учесници и на резултати од натпревар.

табеларен | прид.

Што се однесува на табела, што е прикажан во вид на табела. Табеларен преглед.

табиет | м.

Карактер, темперамент. Таков е човекот, тежок табиет. Тој од својот табиет не се откажува.

табиетлија | прид.

Што има добар карактер, што има цврст карактер.

табла 1 | ж.

Широка и плитка плоската кошница. Некои занаетчии наплетоа кошници и табли од врбите.