евангелист | м.

Еден од четворицата пишувачи на евангелијата. Матеј, Марко, Јован и Лука се четворицата евангелисти.

евангелистар | м.

Книга, зборник што содржи евангелија. Ист текст има и во Евангелистарот од Сава.

еве | прид.

За посочување и за истакнување на предмети, појави и настани во непосредна близина. Еве, легни овде за две-три минути. Еве сум веќе на полпат од животот, а како да сум веќе во третиот период од животот. Еве, седми ден е веќе како воловите мукаат во плевната. Еве го детево што го баравте. евентуален, евентуалниот Можен, потенцијален, веројатен. Евентуалниот напад би ги загрозил сите.

евентуално | мод.

Можеби. Тој ќе се врати за пет, евентуално за десет минути.

евергрин | м.

Мелодии со трајни вредности што не губат од својата актуелност и слушаност. Тоа се песни што не се забораваат, вистински евергрини.

евзалија | ж.

немен. по род. прид. Што е со каписли.

евзон | м.

Грчки војник, припадник на лесната пешадија. Евзоните стоеја здрвени на подножјето на Акропол, сега веќе како украс.

евидентен | прид.

Очигледен, лесно видлив и забележлив. Евидентен факт. Евидентна појава. Тие резултати се евидентни во нашата практика.

евидентира | св. и несв.

Запише, запишува, внесе, внесува во книга за евиденција. Уште на пријавницата ги евидентираа болните.