јаболкница | ж.

Овошно дрво со тркалезни или јајчести назабени листови, бели цветови и со тркалезни, месести и сочни плодови, црвени или жолти, поретко и зелени, со благ или киселкав вкус; Malus. Расцветана јаболкница.

јаболко | ср.

(бот.) Плод од јаболкница. Сочно јаболко. Кисело јаболко. Зелени јаболка.

јаболкобер | м.

Собирање, берба на јаболка.

јаболков | прид.

Што е од јаболкница или од јаболко. Јаболков цвет. Јаболков оцет.

јаболкце | ср.

Дем. од јаболко.

јаболчарник | м.

Место насадено со јаболкници.

јаболчен | прид.

Во изразот јаболчна коска.

јаболчест | прид.

Што личи, што има форма на јаболко. Јаболчесто лице.

јаболчица | ж.

(анат.) Поиздаден дел од лицето, под очите; јаболко_3. Бледи јаболчици. Румени јаболчици.

јаболчиште | ср.

Аугм. од јаболко.